Samospráva zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier, lepenka, kovový šrot, plasty a odpadu s obsahom škodlivín ako akumulátory, batérie, ortuťové žiarivky, drobnú chémiu, elektronické zariadenia. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým využitím vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a energetickým zhodnotením zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa nedajú materiálovo využiť. Tuhé zvyšky po spaľovaní t.j. škvára a prach z filtrov sa zneškodňujú skládkovaním.

PLASTY ŽLTÉ
Áno: PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov. Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!
Nie: Plastové obaly od oleja, sklo, železo, papier

Spôsob spracovania
Plasty sa zvážajú do dotrieďovacieho závodu, kde sa oddelia nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity - druhy. Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľovi na ďalšie spracovanie.

SKLO ZELENÉ
Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín Poznámka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať.
Nie: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

Spôsob spracovania
Sklo sa dá recyklovať prakticky donekonečna. Z vyzbieraného skla sa oddelia nečistoty a prímesi. Potom sa odváža na spracovanie konečným odberateľom.

PAPIER MODRÉ
Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miestav nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci! Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

Spôsob spracovania
Vyzbieraný papier sa odváža do dotrieďovacieho závodu, kde sa z neho vytriedia jednotlivé komodity (lepenka, časopisy, noviny). Tieto sa lisujú do balíkov a odvážajú do papierní na ďalšie spracovanie.

ČIERNE
Áno: Domový odpad, ktorý sa nerecykluje
Nie: PET fľaše a obaly zo škatuľových nápojov (TETRAPAK), papier, plasty,sklo, v žiadnom prípade nie nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad, plechovky od nápojov, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene....

Spôsob spracovania
Spaľovanie, prípadne vo výnimočnom prípade skládkovanie na riadenej skládke.


Dátum zverejnenia: 05.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 05.10.2016