Obec zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej  asanácie  odchyt túlavých zvierat, tzn. psov a mačiek, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy. Zber uhynutých zvierat, tzn. psov, mačiek a ostatných voľne žijúcich zvierat v intraviláne mesta okrem poľovnej zveri, hospodárskych zvierat a ochránených živočíchov. Odchyt a vykonávanie sterilizácie alebo kastrácie ferálnych mačiek, tzn. nedomestikovaných mačiek, voľne žijúcich v intraviláne obce. 


Dátum zverejnenia: 05.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 05.10.2016

Legislatíva

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.